Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 

 
Obchodní a reklamační podmínky
Jan Král, Kredum Art, IČO: 87480603, sídlem: Gebauerova 134, Mlázovice, 507 58, Česká republika,
tel: +420732597991, 
e-mail: obchod@kredum.cz

 

Obecná ustanovení

1.1.  Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace a ustanovení týkající se vašich osobních údajů a jejich zpracování. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21. 12. 2016.

1.2.  Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

1.2.1.  My, čímž se rozumí obchodník, tedy Jan Král, KREDUM Art, se sídlem Gebauerova 134, Mlázovice 507 58, IČO 87480603.

1.2.2.  Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:

1.2.2.1.  Spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.2.  Nepodnikatel, kterým je právnická osoba nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.3.  Podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.3.  Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese https://www.kredum.cz/, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.

1.2.4.  E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese dostupné na webové adrese našeho internetového obchodu.

1.2.5.  Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle dostupném na webové adrese našeho internetového obchodu.

1.2.6.  Smlouvy, kterými se rozumí kupní smlouvy.

1.2.7.  Zboží, tedy předměty kupních smluv, jsou především vlastní výrobky, případně výrobky jiných výrobců.

1.3.  Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4.  Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5.  Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6.  Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

1.7.  Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

1.7.1.  emailem na naší e-mailové adrese,

1.7.2.  telefonicky na našem telefonním čísle,

1.7.3.  osobně v kterékoli naší provozovně,

1.7.4.  mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz).

1.8.  Označování výrobků. Šperky, ve kterých je obsaženo nadlimitní množství drahého kovu, jsou označovány puncy dle zákona č. 539/1992 Sb., puncovního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Naše registrace je vedena pod číslem 15189.

1.9.  Výrobní značka. Naše výrobní značka zní J-K a její znázornění naleznete na oficiálních stránkách puncovního úřadu 

J-K

1.10.  Puncovní značky. Puncovní značky používané u našeho zboží naleznete na oficiálních stránkách puncovního úřadu na adrese http://www.puncovniurad.cz/znacky/CeskeSamotne.jpg.

punc znacky

1.11.  Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

1.11.1.  Česká obchodní inspekce,

1.11.2.  živnostenské úřady,

1.11.3.  Úřad pro ochranu osobní údajů,

1.11.4.  Státní zemědělská a potravinářská inspekce,

1.11.5.  Puncovní úřad.

 

Objednávání zboží a uzavírání smluv

2.1.  Objednání zboží. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že nabídku na uzavření smlouvy, kterou je vystavení zboží v internetovém obchodě, přijmete prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

2.2.  Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložením zboží do virtuálního košíku, přihlášením se ke svému uživatelskému účtu nebo vytvořením uživatelského účtu nového, vyplněním požadovaných údajů, zvolením způsobu dodání zboží a platby a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Koupit a zaplatit“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

2.3.  Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:

2.3.1.  potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,

2.3.2.  naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.

V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

2.4.  Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy ukládáme a přistupovat ke svým smlouvám můžete prostřednictvím internetového obchodu.

 

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

3.1.  Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

3.2.  Obsah kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy jsme povinni dodat vám ujednaným způsobem objednané hmotné zboží a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni si zboží převzít a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.

3.3.  Ochrana duševního vlastnictví. Pokud vám na základě smlouvy dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví (zejména autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a užitné vzory), není součástí smlouvy licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Zboží chráněné autorským právem nesmíte jako fyzická osoba užívat jinak než pro osobní potřebu a jako právnická jinak než pro svou vlastní vnitřní potřebu, zejména nejste oprávněni zboží rozmnožovat, dále prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám.

3.4.  Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

3.5.  Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, je existence darovací smlouvy závislá na existenci smlouvy hlavní, a darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

3.6.  Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevový kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu.

 

Platební podmínky

4.1.  Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit způsoby, které naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.

4.2.  Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platební služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

4.3.  Záloha. Je-li sjednáno zaplacení zálohy, u atypických a cenově náročnějších výrobků, je splatná dle předloženého dokladu.

4.4.  Placení prostřednictvím úvěru. V případě, že je sjednáno placení celkové ceny prostřednictvím úvěru nebo jiného finančního produktu na základě smlouvy s poskytovatelem finančních služeb, řídí se tento poměr také smlouvou a podmínkami poskytovatele finančního produktu.

 

Dodací podmínky

5.1.  Způsoby dodání. Způsoby dodání, které můžete využít, naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.

5.2.  Omezení dodávání zboží. Dodávání zboží u nás nepodléhá žádným geografickým omezením.

5.3.  Nabytí vlastnického práva. Vlastníkem zboží, které vám dodáme, se stanete úplným zaplacením celkové cenu, ne však dříve, než zboží řádně převezmete.

5.4.  Doba pro dodání. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uzavření smlouvy. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží doba pro dodání zboží až od uhrazení celkové ceny. Zboží bude v této době dodáno na místo určení. Pokud nejste spotřebitelem a zboží má být do místa určení dodáno pomocí přepravce, bude zboží v této době předáno přepravci.

5.5.  Převzetí zboží. Zboží jste povinni převzít v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, jste povinni jej převzít při dodání do místa určení. Pokud zboží nepřevezmete, vznikne nám právo od smlouvy odstoupit, právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží, a právo zaplacení odměny za uskladnění za dobu uskladnění zboží, která končí v okamžiku, kdy zboží převezmete, odstoupíte od smlouvy nebo od smlouvy odstoupíme my. Odměna za uskladnění činí 5 Kč za den, její celková výše však nesmí převyšovat cenu uskladněného zboží. Pokud vám zboží budeme poté, co jej nepřevezmete, dodávat opakovaně, máme právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

5.6.  Škoda na zboží při přepravě spotřebiteli nebo nepodnikateli. Pokud jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, přechází na vás nebezpečí škody na zboží převzetím zboží. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni nás o škodě neprodleně informovat a to nejlépe:

5.6.1.  emailem na emailové adrese obchod@kredum.cz,

5.6.2.  osobně v naší provozovně,

5.6.3.  telefonicky na telefonním čísle 732 597 991.

V případě, že poškození zásilky zjistíte již při přebírání zboží, jste povinni o poškození informovat nejen nás, ale i přepravce při přebírání zboží. O rozbalení poškozené zásilky před jejím převzetím můžete požádat přepravce a v případě, že zjistíte, že zboží bylo poškozeno, nejste povinni jej od přepravce převzít.

5.7.  Škoda na zboží při přepravě podnikateli. Pokud jste podnikatelem a zboží má být dodáno pomocí přepravce, přechází na vás nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci. Pokud dojde ke škodě na zboží po přechodu nebezpečí škody, neodpovídáme za ni a škoda na zboží nemá vliv na vaši povinnost uhradit celkovou cenu a povinnost zboží převzít. V případě, že vám zboží bude dodáno poškozené, jste povinni neprodleně reklamovat poškození zboží u přepravce.

5.8.  Balení zboží. Pokud nebude ujednáno jinak, bude zboží zabaleno způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.

 

Právo na odstoupení od smlouvy

6.1.  Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

6.2.  Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

6.2.1.  vyčerpání zásob objednaného zboží,

6.2.2.  nepřevzetí zboží při jeho dodání,

6.2.3.  zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

6.2.4.  uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

6.2.5.  objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

6.2.6.  dalších hodných zvláštního zřetele.

6.3.  Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

6.3.1.  převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,

6.3.2.  převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

6.3.3.  převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,

6.3.4.  uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu.

6.4.  Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

6.4.1.  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,

6.4.2.  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit 

6.4.3.  o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.4.4.  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.4.5.  dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

6.5.  Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak

6.5.1.  vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který se nachází v našem internetovém obchodě na adrese https://www.kredum.cz/reklamacni-rad.html a jeho odesláním

6.5.1.1.  poštou na adresu kterékoli naší provozovny,

6.5.1.2.  e-mailem na e-mailovou adresu obchod@kredum.cz;

6.5.2.  osobně v kterékoli naší provozovně,

6.5.3.  telefonicky na telefonním čísle 732 597 991.

6.6.  Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

6.7.  Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe

6.7.1.  odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,

6.7.2.  osobně v kterékoli naší provozovně.

Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

6.8.  Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

 

Reklamace vad zboží spotřebitelem a nepodnikatelem

7.1.  Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

7.2.  Záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, od převzetí zboží.

7.3.  Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží

7.3.1.  má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat,

7.3.2.  se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.3.3.  odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.3.4.  je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.3.5.  vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4.  Prodloužená záruka za jakost. Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží, v reklamě nebo ve smlouvě uvedena doba, po kterou lze zboží nebo jeho část použít a která je delší než záruční doba, odpovídáme vám po uplynutí záruční doby za to, že do uplynutí uvedené doby

7.4.1.  budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,

7.4.2.  si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti.

Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou záruku za jakost poskytujeme pouze na některé zboží, pokud je její doba u zboží uvedena způsoby uvedenými výše.

7.5.  Diamanty. Pokud je ve šperku osazen diamant, vztahuje se záruka na vypadnutí kamene pouze v případě, že bude při reklamaci s poškozeným šperkem doložen s uvolněným kamenem též jeho certifikát pravosti.

7.6.  Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

7.6.1.  u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

7.6.2.  za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

7.6.3.  u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

7.6.4.  za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,

7.6.5.  pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu,

7.6.6.  pokud jste vadu sami způsobili,

7.6.7.  v případě zničení, poškození či ztráty kamenu.

7.7.  Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

7.8.  Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo:

7.8.1.  na bezplatné odstranění vady, dle Vaší volny buď (a) dodáním nové věci anebo (b) opravou věci,

7.8.2.  na přiměřenou slevu anebo odstoupení od smlouvy, pokud

7.8.2.1.  odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu se zákonem,

7.8.2.2. se vada projeví opakovaně

7.8.2.3. je vada podstatným porušením smlouvy

7.8.2.4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

Nemůžete odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná.

7.9.  Vaše práva při výskytu vady použitého zboží. Má-li zboží prodávané s vadou nebo zboží prodávané jako použité vadu, máte právo:

7.9.1.  na bezplatné odstranění vady,

7.9.2.  na přiměřenou slevu z kupní ceny,

7.9.3.  není-li možné odstranění vady ani sleva z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

7.10.   Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí, pokud

7.10.1.  došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

7.10.2.  použili jste zboží ještě před objevením vady,

7.10.3.  nezpůsobili jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

7.10.4.  prodali jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali jste ho, anebo pozměnili jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

7.11.  Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit nejlépe:

7.11.1.  odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,

7.11.2.  osobně v kterékoli naší provozovně,

7.11.3.  pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby.

7.12.  Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

7.12.1.  doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

7.12.2.  sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit 

7.13.  Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, kterou lze po uplatnění reklamace na základě dohody s Vámi přiměřeně prodloužit. Pokud jste nepodnikatelem, vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu. O vyřízení reklamace budete v této lhůtě vyrozuměni a zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, máte právo od smlouvy odstoupit. Pokud bude vaše reklamace uznána, záruční doba a doba prodloužené záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

7.14.  Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

7.15.  Potvrzení o reklamaci. Při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Reklamace vad zboží podnikatelem

8.1.  Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste podnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží.

8.2.  Naše odpovědnost za vady zboží. Zboží vám dodáme v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nebudou-li jakost a provedení ujednány, dodáme vám zboží v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Pokud bude množství určeno jen přibližně, přesné množství určíme my. V případě, že zboží bude při přechodu nebezpečí škody na vás mít vadu, odpovídáme za ni. To neplatí v případě, že půjde o vadu, kterou lze s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

8.3.  Nadstandardní záruka pro podnikatele. Odpovídáme vám i za to, že po dobu ujednanou ve smlouvě, v případě neujednání pak po dobu 12 měsíců od převzetí zboží,

8.3.1.  bude zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,

8.3.2.  že si zachová své obvyklé vlastnosti.

8.4.  Diamanty. Pokud je ve šperku osazen diamant, vztahuje se záruka na vypadnutí kamene pouze v případě, že bude při reklamaci s poškozeným šperkem doložen s uvolněným kamenem též jeho certifikát pravosti.

8.5.  Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

8.5.1.  u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

8.5.2.  za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

8.5.3.  u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

8.5.4.  za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,

8.5.5.  za vady zboží, pokud jste o nich před převzetím zboží věděli,

8.5.6.  za vady zboží, pokud jste je sami způsobili,

8.5.7.  v případě zničení, poškození či ztráty kamenu.

8.6.  Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit. Pokud se vada projeví do 12 měsíců, má se za to, že bylo zboží vadné už při převzetí (nákupu). Nejpozději je možné právo uplatnit do 24 měsíců, od dne kdy, vám zboží dodáme, případně do skončení doby trvání nadstandardní záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

8.7.  Vaše práva, je-li vada odstranitelná. Pokud je vada odstranitelná, máte právo:

8.7.1.  na opravu,

8.7.2.  na doplnění toho, co chybí,

8.7.3.  na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.8.  Vaše práva, nelze-li vadu odstranit. Bude-li vada neodstranitelná a nelze pro ni zboží užívat, máte právo:

8.8.1.  odstoupit od smlouvy 

8.8.2.  na přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.9.  Nemožnost požadovat odstoupení od smlouvy a dodání nového zboží. Nemůžete-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jste jej obdrželi, nemůžete odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží. To neplatí, pokud

8.9.1.  došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

8.9.2.  použili jste zboží ještě před objevením vady,

8.9.3.  nezpůsobili jste nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

8.9.4.  prodali jste zboží ještě před objevením vady, spotřebovali-li jste ho, anebo pozměnili-li jste zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám to, co ještě vrátit můžete, a ve zbytku nám poskytnete náhradu do výše, v níž jste měli z použití zboží prospěch.

8.10.  Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:

8.10.1.  odesláním zboží na adresu kterékoli naší provozovny,

8.10.2.  osobně v kterékoli naší provozovně,

8.10.3.  pokud je v záručním listě či jiném dokladu, na obalu zboží nebo v našem internetovém obchodě uvedena jiná osoba určená k uplatnění odpovědnosti za vady, u této osoby 

8.11.  Náležitosti reklamace. Zboží je třeba nám předat ve stavu, který umožní posouzení oprávněnosti reklamace, zejména není možné zboží předat nepřiměřeně znečištěné. Při reklamaci je třeba:

8.11.1.  doložit, že zboží bylo zakoupeno u nás,

8.11.2.  sdělit, jakou vadu zboží reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

8.12.  Vyřízení reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu v zákonné 30denní lhůtě, kterou lze po uplatnění reklamace na základě dohody s Vámi přiměřeně prodloužit. Zboží vám bude vráceno stejným způsobem, jako nám bylo při uplatnění reklamace předáno. Pokud bude vaše reklamace uznána, doba pro uplatnění vašich práv z odpovědnosti za vady a doba nadstandardní záruky za jakost se prodlužuje o dobu, kterou nám vyřízení vaší reklamace trvalo.

8.13.  Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží účelně vynaloženy. V případě, že reklamace bude zamítnuta, máme právo na náhradu nutných nákladů, které nám vzniknou vracením vašeho zboží.

 

9. Ochrana a zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále též "GDPR")

Správcem osobních údajů je Jan Král, KREDUM Art, se sídlem Gebauerova 134, Mlázovice 507 58, IČO 87480603 (také jen „Správce“), provozovatel webu a eshopu www.kredum.cz (dále jen „web“). Součástí provozu webu je i nutnost nakládat s osobními údaji zákazníků a návštěvníků webu. Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, pro účely monitorování používání webu a marketingu webu na základě oprávněného zájmu Správce.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je oprávněný zájem Správce na monitorování aktivity na webu, zlepšování, aktualizace a marketing webu. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je provoz webu a případně marketing Správce týkající se webu. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vašeho používání webu. Jedná se o tyto osobní údaje: e-mailová adresa a další údaje, které nám při návštěvě webu v souvislosti s ní sdělíte.

9.1. ZABEZPEČENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

9.1.1 Tento web je zabezpečen důvěryhodným certifikátem SSL a jeho zabezpečení tak odpovídá požadavku GDPR.

9.1.2 K ochraně webu používáme antivirové a antimalwareové pluginy, které brání šíření škodlivých kódů, můžete tak náš web procházet bez obav, že by se z něho do vašeho počítače šířil škodlivý software.

9.1.3 Při provozu tohoto webu používáme programový firewall, který zajišťuje ochranu webu proti útokům z venku (např. hackeři).

9.1.4. Používáme také hesla, zálohy a omezený přístup. K osobním údajům mají přístup pouze Správcem pověřené osoby.

9.2. COOKIES

9.2.1 Návštěvník webu souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Návštěvník může souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.2.2 My používáme v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu kredum.cz návštěvník souhlasí s použitím zmíněné technologie.

9.2.3. Nezbytné cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.

9.2.4. Analytické a marketingové cookies – Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na webu kredum.cz. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

9.2.5. Používání cookies lze nastavit ve vašem prohlížeči. Pokud však zakážete používání všech cookies, nemusíte mít přístup ke všem funkcím a částem kredum.cz. Svou volbu ohledně cookies můžete kdykoli změnit.

9.3. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

9.3.1 Při zasílání informací a osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu využíváme tyto informace výhradně k vyřízení komunikace s vámi a vaše osobní údaje dále nezpracováváme, s výjimkou vyřizování reklamací a dalších objednávek. Buďte prosím trpěliví, když vás občas webová stránka vyzve k poskytnutí souhlasu. Tento souhlas nepoužíváme k žádným marketingovým účelům, nebo abychom Vám zasílali nevyžádanou reklamní poštu.

9.4. SOULAD S GDPR

9.4.1 Naše organizace má zpracovanou dokumentaci a zavedený soulad s obecným nařízením GDPR.

9.4.2 Pro případy bezpečnostních incidentů má organizace zpracovaný "Plán řízení bezpečnostních incidentů", aby byla zajištěna maximální spolupráce v případech, kdy se budete cítit ohroženi naším zpracováním vašich osobních údajů.

9.4.3 Naše Politika bezpečnosti v oblasti ochrany osobních údajů je zaměřena na minimalizaci zpracovávaných osobních údajů, takže zpracováváme pouze údaje nezbytné pro řádný výkon naší práce.

9.4.4 Naše organizace spolupracuje s certifikovaným Pověřencem pro ochranu osobních údajů, takže s námi můžete komunikovat s vědomím, že Vám poskytneme maximální spolupráci a komfort při řešení případných rizik a prevenci vzniku bezpečnostních incidentů.

9.5. DOZOROVÝ ÚŘAD

9.5.1 Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, že s vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy, můžete se kdykoliv obrátit na nás prostřednictvím těchto kontaktních údajů

telefon: 732 597 991 obchod@kredum.cz

9.5.2 Můžete se také obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je pro Českou republiku:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111 (Ústředna), https://www.uoou.cz, posta@uoou.cz

9.5.3 V případě potřeby odborné pomoci se můžete obrátit na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:
Petr Mach, cDPO, Havlíčkova 648, 50801 Hořice, +420 722 133 362.

9.6. VAŠE PRÁVA

9.6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte

a)     právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům,

b)     právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě aktualizaci či omezení jejich zpracování,

c)      právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,

d)     právo na přenositelnost Vašich osobních údajů a dále

e)     právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

9.6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (viz 9.5.2.).

9.6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů (e-mailové adresy) je ovšem nutným požadavkem pro zasílání novinek.

Nahlédněte do výroby snubních prstenů

Přehrát video